hirdetés
hirdetés

Milyen vezető vagy?

Vezetői értékelő teszt

Átfogó képet ad a vezetőről. Célja, hogy segítse a vezetőt teljesítményének megítélésében, ezáltal „erősségei” és „gyengeségei” feltárásában. A teszt informatív, azt mutatja meg, hogy a tesztben szereplő témakörökben ki, miben gyengébb vagy erősebb.

hirdetés

Ezt a tesztet felhasználhatja:

1. Saját maga (ön)értékelésére,

2. Közvetlen felettese, valamint

3. Beosztottjai általi értékelésére.

Az objektívhez közelálló képet akkor kaphat, ha mindhárom értékelés elkészül.

Olvassa el az állításokat, majd értékelje a válaszát 0-5 ponttal a következők szerint:

 5 = igen nagy mértékben

4 = elég nagy mértékben

3 = mérsékelten

2 = kis mértékben

1 = igen kis mértékben

0 = egyáltalán nem

1. SZEMÉLYES (VEZETŐI) TULAJDONSÁGOK                                                                         

1.1.      Elfogadja és szereti a vezetői szerepét                                                                             

1.2.      Magabiztos személyiség                                                                                                     

1.3.      Lelkes és önálló                                                                                                             

1.4.      Céltudatos és elkötelezett                                                                                             

1.5.      Tevékenységközpontú, erős késztetése van teljesíteni, eredményt elérni                      

1.6.      Tiszta értékrend vezeti                                                                                       

1.7.      Kész valami mellett kiállni, még ha népszerűtlen is az ügy                                 

1.8.      Döntésre képes személyiség                                                                             

1.9.      Becsületes                                                                                                        

1.10.    Folyamatosan tanul, fejlődik, kibontakoztatja magát                                          

Adja össze pontjainak számát!


2. A VÁLTOZTATÁS KÉPESSÉGE

2.1.      El tudja képzelni az új valóságot, és képes azt konkrétan megfogalmazni             

2.2.      El tudja hagyni az elavult feltevéseket, és képes más változatokkal kísérletezni   

2.3.      Az elképzelések megvalósulását kiváltó személyiség                                            

2.3.      Képes egy gondolat megformálására és mozgásban tartására,
            amíg az megvalósítható alakot nem ölt                                                                

2.5.      Képes arra az erőfeszítésre, amivel az erőforrásokat mozgósítja,
            és az embereket rábírja új dolgok kezdeményezésére, megvalósítására              

2.6.      Aktívan bevonja embereit a változás tervezésébe                                                

2.7.      Olyan magatartást tanúsít, amely a változást normának tekinti                             

2.8.      Képes a változtatást minimális ellenállással elfogadtatni                                       

2.9.      Keresi és elfogadja elgondolásainak kritikáját                                                       

2.10.    Képes saját területén a kiválóságra        

Adja össze pontjainak számát!                                                             


3. 
AZ ELKÉPZELÉS MEGALKOTÓJA

3.1.      Jól fogja meg az általa vezetett szervezeti egység lényegét és a fejlesztés módját 

3.2.      Jól érzékeli a nagyobb szervezet céljait és stratégiai terveit

3.3.      Képes a meghatározó jelentőségű kérdésekre összpontosítani

3.4.      Gondolkodásában képes a napi teendőkön túllépni, a távlatokat látni, amely a napi teendőket a jövő                 céljaihoz kapcsolja

3.5.      Képes az általa vezetett szervezeti egység részére új irányt kijelölni

3.6.      Meg tudja határozni azt az átfogó célt, amely egyesíti az általa vezetett szervezeti egység erejét
            és tagjainak közös célt ad

3.7.      Világos és összefüggő képet tud alkotni arról, amivé szervezeti egysége válhat

3.8.      Ezt a képet át képes ültetni valamennyi csapattag gondolatvilágába

3.9.      Képes a csapattagokat az elképzelés „tulajdonosává” tenni

3.10.    Képes az általa vezetett szervezeti egység minden tagjának figyelmét az elképzelésre összpontosítani.

Adja össze pontjainak számát!

4. A CSAPAT KIALAKÍTÓJA

4.1.       Képes a kulcsemberekből csapatot kialakítani, akik vele közösen felelnek az általa

             vezetett szervezeti egység sikeréért

4.2.       Szorgalmazza a csapatszellem kialakítását, de támogatja a nagy szervezet céljait is

4.3.       Kölcsönös bizalmat tápláló légkört teremt a csapattagok között                                

4.4.       Aktívan bevonja a csapattagokat a csoport céljainak kialakításába                          

4.5.       Eléri, hogy a csapattagok a csoport céljai iránt elkötelezetté váljanak                      

4.6.       Bevonja a csapattagokat a munkájukat befolyásoló döntésekbe                              

4.7.       Tanácsokért, konzultációért fordul a csapattagokhoz                                               

4.8.       Elősegíti és elvárja a becsületes, nyílt visszajelzéseket a csapattagok között          

4.9.       A konfliktusok kezelésében elsőbbséget biztosít a „győztes-győztes” módszernek  

4.10.     Tevékenyen bevonja a csapattagokat a csoport teljesítményének értékelésébe
             és a korrekciós lépésekről való döntésekbe

Adja össze pontjainak számát!


5. AZ ÉRTÉKEK TISZTÁZÁSA

5.1.      Példát mutat egységének a szervezeti értékek valóra váltásában

5.2.      Kimutatja, hogy világosan érti és magáénak vallja a szervezeti értékrendszert

5.3.      Képes kifejezni és élettel telíteni a szervezeti értékrendszert

5.4.      Az adott témákhoz kapcsolódó megállapításokkal közvetíti a szervezeti értékeket

5.5.     A szervezeti értékek közvetítésével képes az alkalmazottaknak „iránytűt” adni,
           megmutatni nekik a helyes irányt

5.6.      A szervezeti értékrendszerrel összhangban dönt és cselekszik

5.7.      Következetesen ragaszkodik a szervezeti értékrendszerhez             

5.8.      Tettei és szavai összhangban vannak

5.9.      A dolgozókat a szervezeti értékekhez való ragaszkodásuk szerint jutalmazza

5.10.    Sikeresen       érvényesíti     a          dolgozók mindennapi          magatartásában megnyilvánuló
            szervezeti értékeket

Adja össze pontjainak számát!


6. 
HELYZETÉRTÉKELÉS

6.1.      Reális hidat tud építeni a szervezeti egység jelene és jövője között

6.2.      Jól érzékeli a csoportjára ható külső körülményeket

6.3.      Jól érzékeli az ügyfelek szükségleteit és igényeit

6.4.      Jól érzékeli szervezeti egységének erősségeit és korlátait

6.5.      Megállapítja a fő tevékenységi irányokat, és azokra összpontosít     

6.6.      Kidolgozza a fő célokat, cselekvési sorrendeket és az erőforrásokat összefogó tervet    

6.7.      Beosztottjait bevonja a tervek kidolgozásába                                                                   

6.8.      Felteszi a „Mi lesz ha?” kérdéseket is, és a váratlanra is terveket dolgoz ki                     

6.9.      A terveket időszakonként felülvizsgálja, és kellőképpen módosítja                                  

6.10.   Rendszeres visszavonulási politikája van, tudja, mikor „vonuljon ki” egy adott területről

Adja össze pontjainak számát!


7. KOMMUNIKÁCIÓ

7.1.      Képes a befogadó nyelvén kommunikálni    

7.2.      Jó meghallgató

7.3.      Hatásos előadó

7.4.      Hatékony, eredményes értekezletet tart

7.5.      Jól fogalmaz írásban

7.6.      Tudatja a beosztottakkal, hogy merre tart a szervezet, hogyan tervezi, hogy oda eljusson, és mit jelent             ez mindenki számára

7.7.      Tudatja beosztottjaival a kulcskérdésekkel kapcsolatos állásfoglalását

7.8.      A beosztottakat pontos és teljes információval látja el

7.9.      „Körbejáróan” vezet, hogy munkatársaival közvetlen párbeszédbe kerüljön

7.10.    Tettei összhangban vannak szavaival

Adja össze pontjainak számát!


8. AZ EMBEREK MEGGYŐZÉSE

8.1.      Az embereket a legfontosabb vagyonnak fogja fel

8.2.      Az emberekhez méltósággal és megbecsüléssel viszonyul

8.3.      Munkatársai mint személyiségek iránt igaz érdeklődést mutat 

8.4.      Képes megérteni emberei szükségleteit                    

8.5.      Hatékonyan kapcsolja össze az egyes dolgozók és a szervezet szükségleteit                        

8.6.      Nyilvánvalóan elkötelezett a kiválóság iránt                                                                       

8.7.     Képes az emberek érdeklődését felkelteni, és mozgósítani őket a jövő izgalmasŰ
           elképzelései iránt

8.8.      Másokat is motivál lelkesedésével és „ragadós” optimizmusával                                         

8.9.      Képes az emberekből a legjobbat, a „jobbik énjüket” kihozni                                              

8.10.    Képes munkatársaival érzékeltetni, hogy sikeresek

Adja össze pontjainak számát!


9.
         AZ EMBEREK FEJLESZTÉSE

9.1.      Sokat foglalkozik az emberekkel, időt szentel arra, hogy személyes kapcsolatot teremtsen velük

9.2.      Érdekli a csoportban levő minden tag pályájának fejlődése

9.3.      Beosztottjaival való találkozásait a tanulás elősegítésére használja

9.4.      A munkafeladatokkal való megbízásokat mint a dolgozók fejlesztésének eszközét jól hasznosítja 

9.5.      Hatékony feladatkiadó 

9.6.      Megfelelő időben egyenes, őszinte visszajelzést ad

9.7.      A teljesítményértékelést oktatási és nem fegyelmezési eszközként használja

9.8.      Hatékonyan közreműködik tehetséges beosztottjainak vezetővé képzésében

9.9.      Tevékeny egy vagy több helyettese kinevelésében

9.10.    Szorgalmazza, hogy az életen át tartó tanulás „életformája” legyen minden csoporttagnak

Adja össze pontjainak számát!


10. AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSE

10.1.    Jól érzékeli annak a rendszernek a természetét, amelyért felelős

10.2.    Jól érzékeli a rendszer állapotát bármely időpontban

10.3.    Jól érzékeli az okbeli, a közbenső és az eredményváltozók közötti kapcsolatot

10.4.    Képes megállapítani a „kritikus sikertényezőket”, azokat a területeket, amelyekben elért
            eredmények a sikeres teljesítéshez vezetnek

10.5.    Folyamatosan gyűjt információkat a kritikus sikertényezőkről, amelyek a legfontosabbak a működéshez

10.6.    Kiegyensúlyozottan értékeli mind a tárgyi, mind az eszmei értékeket                              

10.7.    Folyamatosan értékeli a tervhez viszonyított haladást                                                    

10.8.    Az általános teljesítmény értékelésére hatékony ellenőrző értekezleteket tart            

10.9.    A problémákkal fontosságuk arányában foglalkozik                                                          

10.10. Hatékonyan és gyorsan korrigál, ha az eredmények jelentősen eltérnek a tervtől

Adja össze pontjainak számát!

Az értékelés elkészítése után számolja össze mind a 10 kérdéscsoportban az elért pontokat. Érdekes összevetni a mások által adott pontszámokkal, hogy kiderüljön, melyek az erősségek, fejleszteni valók,
és hogy ezt mások is így látják-e.

hirdetés
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Képzeljünk el egy banális példát: egy számunkra fontos eseményt szervezünk, e-mailben kiküldjük a meghívót néhány barátunknak, és valakitől nem kapunk választ. Tovább...

Találkozzunk a Facebookon!